• Icon+7 (7172) 28-75-21
IconЖеке кабинет
Image

ENIC-KAZAKHSTAN

Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы

Image

НҚА

"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 562 О создании Республиканского учебно-методического совета высшего и (или) послевузовского образования и учебно-методических объединений по направлениям подготовки кадров и утверждении положения об их деятельности

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының тізіліміне білім беру бағдарламаларын енгізу және шығару алгоритмі

Білім туралы - Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы

"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

"Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

БІЛІМ БЕРУДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТЫ ЖІКТЕМЕСІ

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2018 года № 665 Об утверждении Алгоритма включения и исключения образовательных программ в Реестр образовательных программ высшего и послевузовского образования

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений

Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов

Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования

Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования